References

 1. Andrianova I. S. Muzey pamyati F. M. Dostoevskogo»: istoriya i perspektivy proekta [“The Museum of Memory of F. M. Dostoevsky”: History and the Prospects of the Project]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013. 192 p. (In Russ.)
 2. Belov S. V. F. M. Dostoevskiy i ego okruzhenie: entsiklopedicheskiy slovar’: v 2 tomakh [F. M. Dostoevsky and His Ambience: Encyclopedic Dictionary: in 2 Vols]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2001. (In Russ.)
 3. Biblioteka F. M. Dostoevskogo: opyt rekonstruktsii. Nauchnoe opisanie [F. M. Dostoevsky’s Library: The Experiment of Reconstruction. Scientific Description]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2001. 338 p. (In Russ.)
 4. Boguslavskiy M. V. XX vek rossiyskogo obrazovaniya [The 20th Century of Russian Education]. Moscow, Per se Publ., 2002. 319 p. (In Russ.)
 5. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya. 1846−1917 [Memoirs. 1846‒1917]. Moscow, Boslen Publ., 2015. 768 p. (In Russ.)
 6. Dostoevskaya L. F. Dostoevkiy v izobrazhenii ego docheri L. Dostoevkoy [Dostoevsky in the Image of His Daughter L. Dostoevskaya]. Moscow, Petrograd, State Publishing House Publ., 1922. 105 p. (In Russ.)
 7. Dostoevskaya L. F. Moy otets Fedor Dostoevskiy [My Father Fedor Dostoevsky]. Moscow, Boslen Publ., 2017. 512 p. (In Russ.)
 8. Dostoevskiy D. А. Dostoevskies in the XX Century. In: Dostoevskiy i XX vek: v 2 tomakh [Dostoevsky and the 20th Сentury: in 2 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2007, vol. 1, pp. 560–585. (In Russ.)
 9. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
 10. Ostroumova-Lebedeva A. A. Avtobiograficheskie zapiski [Autobiographical Notes]. Moscow, Izobrazitel’noe iskusstvo Publ., 1974. 491 p. (In Russ.)
 11. Panyukova T. V. Archives of St. Petersburg as a Source of Unknown Biographical Information About F. M. Dostoevsky's Environment. In: Tvorchestvo F. M. Dostoevskogo: problem, zhanry, interpretatsii [Dostoevsky's Work: Problems, Genres, Interpretations]. Novokuznetsk, Krasnoyarsk, Sitall Publ., vol. 28, issue 12, pp. 8–18. (In Russ.)
 12. Talalay M. Rossiyskiy nekropol’ v Italii [Russian Necropolis in Italy]. Мoscow, Staraya Basmannaya Publ., 2014. 908 p. (In Russ.)
 13.  Dostoevskaya L. F. Dostoyewski geschildert von seiner Tochter A[imée] Dostoyewski [Dostoevsky Described by His Daughter A[imée] Dostoevsky]. München, Ernst Reinhardt Verlag Publ., 1920. 307 p. (In German)