References

 1. Gennadiy (Belovolov), priest. Optinskie predaniya o Dostoevskom [Optina Legends about Dostoevsky]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. St.-Petersburg, Nauka Publ., issue 14, 1997, pp. 301–312. Available at: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=3vChP9yq8eA%3d&tabid=10527 (accessed 12 December 2015).
 2. Dmitriev A. P. Dostoevskiy i optinskie nasel'niki (Zabytoe gazetnoe svidetel'stvo 1881 g.) [Dostoevsky and Optina Monks (The Forgotten Newspaper Record of 1881)]. Available at: http://www.optina.ru/pub/p20/ (accessed 15 March 2016).
 3. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya. 1846—1917 [Memoirs. 1846—1917]. Moscow, Boslen Publ., 2015. 768 p.
 4. Dostoevskaya A. G. O startse Amvrosii [About Elder Ambrose]. Neizvestnyy Dostoevskiy. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal [The Unknown Dostoevsky. International Scientific Journal], 2016, no. 1, pp. 100–106. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1461236859.pdf
 5. Kotel'nikov V. A. Optina pustyn' i russkaya literatura (stat'ya vtoraya) [The Hermitage of Optina and Russian Literature (the 2-d article) ]. Russkaya literatura, 1989, no. 3, pp. 3–31.
 6. Leont'ev K. Izbrannye pis'ma [Selected Letters]. St.-Petersburg, Pushkin fund, 1993. 640 p. Available at: http://imwerden.de/pdf/leontjev_izbrannye_pisma_1993.pdf (accessed 12 March 2016).
 7. Matveev P. A. L. N. Tolstoy i N. N. Strakhov v Optinoy Pustyni [L. N. Tolstoy and N. N. Strakhov in Optina Hermitage]. Istoricheskiy Vestnik [History Bulletin], 1907, no. 4, pp. 151–157. Available at: http://books.e-heritage.ru/book/10087864 (accessed 10 March 2016).
 8. Nikolaev N. I. Biblioteka N. N. Strakhova v svidetel'stvakh sovremennikov [The Library of N. N. Strakhov according to Testimonies of Contemporaries]. Shestye Strakhovskie chteniya: filosofskie problemy ponimaniya v kul'ture i nauke [The 6th Strakhov Readings: Philosophical Problems of Understanding in Culture and Science]. Belgorod, BelSU Publ., 2010. 412 p.
 9. L. N. Tolstoy — N. N. Strakhov: Polnoe sobranie perepiski: v 2 tomakh [L. N. Tolstoy — N. N. Strakhov: Complete Letters: in 2 Vols.]. Moscow, Ottawa, 2003, vol. 1: Letters, 1870–1878s. 488 p. Available at:  http://feb-web.ru/feb/tolstoy/texts/selectpe/ts6/ts62355-.htm or: http://feb-web.ru/feb/tolstoy/texts/selectpe/ts6/ts62361-.htm?cmd=0 (accessed 12 March 2016).
 10. Stakheev D. I. Gruppy i portrety: (listochki vospominaniy) [Groups and Portraits: (Leaflets of Memoirs)]. Istoricheskiy Vestnik [History Bulletin], 1907, vol. 107, pp. 81–94. Available at: http://нэб.рф/catalog/005664_000048_RuPRLIB15000524/viewer/ (accessed 12 February 2016).
 11. Stakheev D. I. Pustynnozhitel': povest' [An Eremite: short novel]. Russkiy Vestnik, 1890. vol. 207, no. 3, pp. 114–155; no. 4, pp. 164–199. Available at: http://нэб.рф/catalog/005664_000048_RuPRLIB12013382/viewer/ (accessed 12 March 2016).
 12. Stakheev D. I. Pustynnozhitel': povest' [An Eremite: short novel]. Stakheev D. I. Sobranie sochineniy: v 12 tomakh [Stakheev D. I. Collected Works: in 12 Vols]. St.-Petersburg, Moscow, 1902, vol. 2, pp. 163–255. Available at: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003971025#?page=2 (accessed 12 March 2016).
 13. Tolstaya S. A. Moi zapisi raznye dlya spravok [My different notes for referential use]. Tolstaya S. A. Dnevniki: v 2 tomakh [Tolstaya S. A. Diaries: in 2 Vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1978, vol. 1: 1862–1900s, pp. 495–511. Available at: http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/td1/td1-495-.htm (accessed 12 March 2016).
 14. Fetisenko O. L. «Geptastilisty»: Konstantin Leont'ev, ego sobesedniki i ucheniki: (Idei russkogo konservatizma v literaturno-khudozhestvennykh i publitsisticheskikh praktikakh vtoroy poloviny XIX—pervoy chetverti XX veka) ["Heptastylists": Konstantin Leontyev, his Interlocutors and Disciples: (the Ideas of Russian Conservatism in Literary, Art and Publicistic Activities of the second half of the 19th to the first Quarter of the 20th Century)]. St.-Petersburg, Pushkin House Publ., 2012. 808 p.
 15. Fetisenko, O. L. Okrest Optinoy (Dostoevskiy i spor o «sentimental'nom khristianstve» v pometakh K. N. Leont'eva na knige «Prepodobnogo ottsa nashego Avvy Dorofe dushepoleznye poucheniya…») [The Neighborhood of Optina Hermitage (Dostoevsky and a Dispute about "Sentimental Christianity" in K. N. Leontyev's Notes in the Book of "Our Venerable Father Abba Dorotheus Edifying Lectures …")]. [Dostoevsky. Materials and Researches]. St.-Petersburg, Nauka Publ., 2005, pp. 145–161. Available at: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=b7Ul3B1-SRA%3d&tabid=10527 (accessed 10 February 2016).